ContacteInformació bàsica sobre el tractament de dades (LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD])
Responsable del tractament: ESTUDI MAITE PRATS, SL
Finalitat: Oferir i gestionar els nostres serveis d'arquitectura interior.
Drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, previstos a l’RGPD, tal com s’explica a la nostra política de privacitat.

Sant Pere, 9
Banyoles – Girona